Domů  Registrace

Praktické informace | Pohřební služba St. Agnes, Bílovec, Opava, Hradec nad Moravicí, Studénka, Příbor, Fulnek

  Pohřební služba mezeraPetr Škrobánek

Nacházíte se zde: pohrebnisluzba-agnes.cz » VYŘIZOVÁNÍ POHŘBU » Praktické informace

Praktické informace

PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY

Při úmrtí rodinných příslušníků určuje nárok na pracovní volno Zákoník práce:

 • pracovní volno s náhradou mzdy na 3 dny se poskytuje při úmrtí manžela, druha nebo dítěte.
 • pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den se poskytuje při úmrtí rodičů a sourozenců, tedy dětem, bratrům, sestrám zemřelého, dále při úmrtí rodičů a sourozenců manžela, tedy zeťům, snachám, švagrům a švagrovým. Pokud tato osoba zároveň zajišťuje pohřeb, má ještě nárok na další 1 den pracovního volna s náhradou mzdy.
 • pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou, nejdéle 1 den se poskytuje při úmrtí prarodičů či prarodičů manžela, tedy vnukům, vnučkám, jejich manželům a manželkám nebo osobě, která nepatří k nejbližším, ale žila se zemřelým v době úmrtí ve společné domácnosti. Pokud tato osoba zároveň zajišťuje pohřeb, má ještě nárok na další 1 den pracovního volna s náhradou mzdy.

Potvrzení o vyřizování a účasti na pohřbu (tzv. paragraf) Vám vystavíme v naší kanceláři.


ÚMRTNÍ LIST

Vyhotovení úmrtního listu Vám zajistí Pohřební služba na základě těchto dokladů:

 • Občanský průkaz zemřelé(ho)
 • Rodný list zemřelé(ho) - pokud je k dispozici
 • Oddací list zemřelé(ho) - pokud je k dispozici. Oddací list není nutný v případě, že zemřelý(á) je již vdovec (vdova).

Úmrtní list vydává matrika, do jejíž správního obvodu spadá obec, ve které osoba zemřela. Matrika vystaví úmrtní list do 30-ti pracovních dnů a pošle jej poštou doporučeně na adresu objednavatele pohřbu, pokud se objednavatel nerozhodne jinak.

Matrika zasílá kopii úmrtního listu také na tyto instituce:

 • na Českou správu sociálního zabezpečení (kvůli zastavení vyplácení starobního či invalidního důchodu)
 • na příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • na evidenci obyvatel
 • na příslušný okresní soud (kvůli projednání dědického řízení)

 

NOTÁŘ – DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

 • Dědické řízení zahajuje příslušný okresní soud, který určí notáře dle místa posledního trvalého bydliště zemřelé(ho).
 • Dědici si notáře nemohou volit ani jej měnit, aby byla zajištěna nestrannost přístupu vůči všem účastníkům řízení.
 • V dědickém řízení notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zemřelé(ho) a sdělí, co bude třeba pro vyřízení dědictví učinit.

 

POHŘEBNÉ

 • Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení a má jej pouze žadatel z rodiny s nezaopatřeným dítětem (jedná se o nezletilé dítě do 18-ti let nebo studující do 26-ti let, týká se to i dětí osvojených a dětí v pěstounské péči), a to pouze v případě, že zemře jeden z rodičů nebo dítě.
 • Příjem žadatele o tuto sociální dávku se nezkoumá.
 • Pohřebné se vyplácí jednorázově – ve výši 5.000,- Kč.

Potřebné doklady:

 • OP žadatele
 • úmrtní list
 • zaplacená faktura za pohřeb
 • doklad o zpopelnění nebo o uložení do země
 • rodný list dítěte nebo studenta – u studenta i potvrzení o studiu.

Nárok na pohřebné se uplatňuje na příslušném kontaktním místě státní sociální podpory (podle trvalého bydliště žadatele):

 • Bílovec, Pivovarská 556/41, tel. 950 139 220
 • Nový Jičín, Tyršova 140/5, tel. 950 139 519
 • Odry, Nádražní 670/30, tel. 950 139 281 
 • Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, tel. 950 139 578
 • Vítkov, Wolkerova 467, tel. 950 142 251
 • Opava, Jánská 785/2, tel. 950 142 530

 

VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTČÍ DŮCHOD

 • Po zemřelém uplatňují pozůstalí manželé vdovský (vdovecký) důchod u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.
 • Pokud byl zemřelý v pracovním poměru, sepíše žádost zaměstnavatel zemřelého.
 • Pokud byl zemřelý soukromý podnikatel nebo nezaměstnaný, uplatní pozůstalý nárok na důchod u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Bílovec, Studénka, Jistebník, Příbor, Fulnek a okolí:

OSSZ Nový Jičín, Svatopluka Čecha 1697/15 (vedle budovy Nosty a finančního úřadu)

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8.00 – 17.00

Úterý a čtvrtek - na objednání

Tel.: 556 769 111

Klimkovice, Vřesina, Olbramice a okolí:

OSSZ Ostrava, Zelená 3158/34 A

(naproti kulturnímu domu)

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8.00 – 17.00

Úterý a čtvrtek - na objednání

Tel.: 596 662 111

Opava, Hradec n. M., Pustá Polom a okolí:

OSSZ Opava, Krnovská 75

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8.00 – 17.00

Úterý a čtvrtek - na objednání

Tel.: 553 604 111

Potřebné doklady k sepsání žádosti o vdovský důchod:

 • Občanský průkaz pozůstalé(ho) manželky, manžela
 • Úmrtní list manžela, manželky
 • Oddací list
 • Výměry důchodů zemřelého i pozůstalého (pokud jsou k dispozici)
 • Pokud je žadatel neschopen dostavit se na OSSZ, je třeba plná moc (nemusí být ověřena notářem)

Doklady potřebné k sepsání žádosti o sirotčí důchod:

 • Výše uvedené doklady
 • Rodné listy dětí
 • Potvrzení o studiu s uvedením, kde se dítě učí nebo studuje

Pokud je v občanském průkazu pozůstalého manžela/manželky/registrovaného partnera zapsán údaj o jeho rodinném stavu (vdaná, ženatý, registrovaný), platnost tohoto OP skončí uplynutím 45 dnů ode dne změny rodinného stavu (ode dne úmrtí). Je tedy nutno co nejdříve požádat o vydání nového OP – zákonná povinnost je do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu. Vyhotovení nového OP pak trvá až 30 dnů od podání žádosti. BEZ PLATNÉHO OP NELZE PODAT ŽÁDOST O VDOVSKÝ ČI SIROTČÍ DŮCHOD.

Další doklady zemřelého, třeba i později doma nalezené (vojenská knížka, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny atd.) zasílá nebo odevzdá pozůstalý té instituci, která doklad vydala.

 

ULOŽENÍ URNY

K uložení urny do hrobu na veřejném pohřebišti je nezbytný souhlas správce pohřebiště (správa hřbitova, obecní nebo městský úřad), kde je nutné doložit úmrtní list a doklad o zpopelnění (pozůstalý jej obdrží při vyzvednutí urny v kanceláři pohřební služby).

O uložení může žádat pouze nájemce hrobového místa nebo zmocněnec nájemce.

Naše pobočky: Bílovec, Studénka, Příbor, Opava, Hradec nad Moravicí a Fulnek.POHŘEBNÍ SLUŽBA PETR ŠKROBÁNEK


Slezské náměstí 19/32, 743 01 Bílovec (sídlo firmy, fakturační adresa)
IČ: 12655422, DIČ: CZ6605021203
č.ú.: 4011490349/0800

telefon: +420 556 410 810 

e-mail: psagnes@seznam.cz 

detail obrázku

BEZPLATNÁ LINKA: +420 800 111 202

NONSTOP LINKA: +420 603 519 090  detail obrázku